Financiering van goodwill is tegenwoordig lastig. Banken zien het als ‘lucht’. Het is niet geschikt als object van zekerheid. Soms is de enige manier een beroep te doen op de overdrager. Daarbij kan worden gedacht aan overdracht tegen een winstrecht. Dit is in het bijzonder passend bij grote onzekerheid omtrent de toekomstige winst.

Als de overdrager van een ondernemer in ruil voor de goodwill een winstrecht bedingt, kan hij de winstneming ter zake uitstellen tot ontvangst van de termijnen. Het gangbare standpunt was dat hierop de MKB-winstvrijstelling niet van toepassing is. Een ex-ondernemer die uit zijn voormalige onderneming winstrechtuitkeringen geniet, is namelijk geen ondernemer. Het zijn van ondernemer is een vereiste voor de toepassing van deze vrijstelling, art. 3.79a. Op grond van HR 12 oktober 2012, nr. 11/03804 en 11/03805 moet de vrijstelling evenwel ook van toepassing worden geacht op termijnen van een winstrecht die als winst uit onderneming zijn belast. De Hoge Raad overwoog in genoemd arrest dat de MKB-winstvrijstelling van toepassing is op (stakings)winst die wordt verantwoord in enig jaar dat volgt op een jaar waarin de onderneming voor rekening van de belastingplichtige werd gedreven en die als voordeel uit die onderneming wordt verkregen. Voormeld arrest ging over de stakingswinst die werd genoten na het overgangstijdstip bij omzetting van een onderneming in een bv.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: