Ontwikkelingen btw-bouwterreinen

Bij veel gemeenten valt de vraag naar bedrijfsterreinen terug en gemeenten overwegen verschillende alternatieven om de uitgifte van bedrijfsterreinen te stimuleren. Vaak wordt gedacht dat het aantrekkelijk is om het bedrijfsterrein niet te verkopen maar in erfpacht uit te geven. Een kort overzicht van enkele ontwikkelingen.

  • Kan de ondernemer het btw-bouwterrein op dit moment niet geheel bekostigen dan kan de gemeente overwegen om zelf een gedeelte van de financiering te verstrekken door een uitgestelde betaling overeen te komen die wordt zeker gesteld via een hypothecaire zekerheid.
  • Het is ook mogelijk om het btw-bouwterrein te splitsen en een deel van het btw-bouwterrein te verkopen en een ander deel van het btw-bouwterrein tijdelijk te verhuren. Wordt het btw-bouwterrein verhuurd dan is het van belang om te bekijken of ter zake van de huur van het btw-bouwterrein kan worden geopteerd voor een met btw belaste huur door de gemeente en de ondernemer.
  • Ook wordt regelmatig bij de alternatieve uitgifte gekozen voor de uitgifte in erfpacht van een btw-bouwterrein. In dat laatste geval moet voor de toepassing van de Wet op de omzetbelasting worden bekeken of de uitgifte kwalificeert als een levering of als een verhuurdienst.

Voor de omzetbelasting kwalificeert de vestiging van rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen, niet als een levering indien de vergoeding, vermeerderd met omzetbelasting, minder bedraagt dan de waarde in het economische verkeer van die rechten. De waarde in het economische verkeer bedraagt ten minste de kostprijs, inclusief omzetbelasting, van de onroerende zaak waarop het beperkte recht betrekking heeft, zoals die zou ontstaan bij de voortbrenging door een onafhankelijke derde op het tijdstip van de handeling. Voor de kostprijs dient in dit kader te worden gekeken naar alle gemaakte kosten.
Voor wat betreft het begrip vergoeding is van belang dat deze bestaat uit het totaal van de (eventueel) eenmalig te betalen ‘koopsom’ en de fiscale waarde van de periodieke schuldplichtigheid (canons). De waarde van de periodieke schuldplichtigheid wordt volgens een voorgeschreven waarderingsmethode bepaald.

Ingeval de hoogte van de vastgestelde btw-vergoeding lager is dan de economische waarde zal de vestiging van het recht van erfpacht worden aangemerkt als een dienst en wordt die dienst gelijkgesteld met de verhuur van de desbetreffende onroerende zaak. Voor de verhuur van onroerende zaken geldt dat deze in beginsel is vrijgesteld van btw. Echter, indien de onroerende zaak wordt verhuurd aan een partij die de onroerende zaak gaat gebruiken voor volledig of nagenoeg volledig (90% of meer) met btw belaste prestaties, dan kunnen partijen opteren voor btw-belaste verhuur. Een dergelijke belaste verhuur heeft tot gevolg dat verschuldigdheid van overdrachtsbelasting en/of verschuldigdheid van btw ingevolge de btw-integratielevering wordt voorkomen.

Het geheel in ogenschouw nemende is het raadzaam om in het geval van een ‘alternatieve’ uitgifte van bouwterreinen ook de fiscale aspecten tijdig in beeld te brengen.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: