Na 1 januari 2013 forse boetes bij niet (tijdig) doorgeven wijzigingen aan UWV/SVB

Per 1 januari 2013 gaan de boetes op overtredingen op het gebied van sociale zekerheid fors omhoog. Wanneer een uitkeringsgerechtigde een overtreding begaat, dan bedraagt de boete 100 procent van het teveel ontvangen bedrag en moet daarnaast ook het teveel ontvangen bedrag worden terugbetaald. De overheid wil hiermee fraude met sociale zekerheidsuitkeringen aanpakken.

Het gaat nu niet om grootschalig misbruik van uitkeringen, maar vooral om overtredingen van de informatieplicht aan de uitkeringsinstantie. Iets waar iedere uitkeringsgerechtigde mee te maken kan krijgen.

Wat wordt bedoeld met overtreding?

Het gaat hierbij om het niet of te laat doorgeven van inkomsten, wijzigingen in het aantal gewerkte uren en bijvoorbeeld wijzigingen in de persoonlijke situatie.  De uitkeringsgerechtigde moet deze wijzigingen zelf, zodra ze zich voordoen, doorgeven aan de uitkeringsinstantie. Doet hij dit niet, dan is er sprake van een overtreding.

Overgangsregeling

Hebt u een uitkering en zijn er in de afgelopen tijd wijzigingen opgetreden die u nog niet hebt doorgegeven? Doet dit dan alsnog  voor 1 februari 2013. Dan gelden de oude regels nog. De boete is dan 10 procent van het teveel ontvangen bedrag en niet hoger dan 2.269 euro.

Welke wijzigingen doorgeven?

Dit verschilt per wet, maar het komt er op neer dat de uitkeringsgerechtigde ‘onverwijld ui t eigen beweging alle feiten en omstandigheden moet  meedelen waarvan hem of haar redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de uitkering’.  Een aantal voorbeelden:

  • alleenstaande AOW’er die gaat samenwonen
  • Anw’er die in loondienst gaat werken
  • een Waz’er die meer uren gaat werken
  • uitkeringsgerechtigde die een toeslag (toeslagenwet) ontvangt en daarnaast looninkomsten krijgt

Geeft u een wijziging niet door, dan krijgt u een boete. Een boete wordt ook opgelegd als de uitkeringsinstantie  niet benadeeld is door het niet verstrekken van de informatie.

Besluit van 5 december 2012, nr. BLKB2012/1844M.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: