Sinds enige tijd is de praktijk van de incassokosten gewijzigd met de inwerkingtreding van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. In dit artikel leest u alles over incasso- of administratiekosten en wat wel en niet door de beugel kan. Daarnaast komt u te weten wat de maximale incassokosten zijn die berekend mogen worden.

Administratie-, incasso-, herinnerings- of aanmaningskosten

Vanaf 1 juli 2012 gelden nieuwe regels omtrent bijkomende kosten (incassokosten). Alle kosten die voortvloeien uit het niet-betalen van een rekening of factuur vallen onder de noemer incassokosten. Is het berekenen van incassokosten eigenlijk wel redelijk? Ja, mits deze kosten in verhouding staan met de verrichte werkzaamheden en het te betalen bedrag. Een bedrijf investeert tijd en moeite om wanbetalers tot betaling te dwingen. Wat niet redelijk is zijn kosten die buitenproportioneel zijn. Wat bijvoorbeeld niet mag is het berekenen van incassokosten wanneer u nog geen herinnering hebt gekregen om tot betaling over te gaan. Pas na de ingebrekestelling en na verloop van 14 dagen kunnen incassokosten worden berekend. In de ingebrekestelling moeten de incassokosten worden gespecificeerd.

Bijkomende kosten in verband met de niet-betaling vallen onder de reikwijdte van de nieuwe wetgeving. Andere benamingen voor deze kosten zijn: administratiekosten, invorderingskosten, herinneringskosten of aanmaningskosten. Incassokosten kunnen door het bedrijf zelf of door een incassobureau worden opgelegd. Als een bedrijf een incassobureau heeft ingeschakeld dient alle correspondentie via dit incassobureau te lopen. U heeft dan niets meer te maken met het bedrijf waar u een goed heeft gekocht of een dienst hebt afgenomen.

Inhoud nieuwe wetgeving

De nieuwe wetgeving heeft als doel particulieren en eenmanszaken te beschermen tegen excessieve incassokosten. De nieuwe wet stelt minimum en maximum bedragen vast. Daarnaast is het niet meer mogelijk dat een rechter de incassokosten matigt, tenzij de kosten niet aan de wet voldoen.

De nieuwe regels zijn van dwingend recht. Dit houdt in dat bedrijven niet kunnen afwijken van deze regels. Voorts gelden de nieuwe regels van de incassokosten alleen tussen een particulier en een bedrijf. Een eenmanszaak wordt door zijn maatschappelijke positie gezien als particulier. Bij vorderingen tussen bedrijven onderling kunnen partijen zelf afspraken maken omtrent de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer incassokosten?

Incassokosten mogen niet zomaar worden berekend. Als een factuur aan uw aandacht is ontsnapt, is het voor een bedrijf niet mogelijk meteen incassokosten te berekenen als u niet betaalt. Een bedrijf kan pas incassokosten berekenen indien:

  • U niet heeft betaald binnen de gestelde termijn.
  • U een betalingsherinnering heeft ontvangen.
  • U niet hebt betaald binnen de gestelde termijn in de betalingsherinnering. De gestelde termijn zal in de regel 14 dagen zijn.

Maximale hoogte incassokosten

Vordering tot € 2.500,- Maximaal 15% incassokosten Minimaal € 40,-
Vordering € 2.500,- tot € 5.000,- Maximaal 10% incassokosten Minimaal € 40,-
Vordering € 5.000,- tot € 10.000,- Maximaal 5% incassokosten Minimaal € 40,-
Vordering € 10.000,- tot € 25.000,- Maximaal 1% incassokosten Minimaal € 40,-

In deze tabel ziet u hoe hoog de incassokosten mogen zijn. De tabel begint echter bij € 2.500,-. Indien een factuur minder dan € 2.500,- bedraagt, zijn de minimale incassokosten € 40,-. Dit is dus ook het geval bij zeer geringe factuurbedragen (bijvoorbeeld bij een factuur van € 10,-). Daarnaast moet u rekening houden met het feit dat wanneer het gaat om een vordering van bijvoorbeeld € 4.500,- over de eerste € 2.500,- 15% incassokosten wordt berekend en over de overige € 2.000,- nog eens 10%. U ziet dus dat wanneer u uw facturen niet betaalt, de incassokosten het oorspronkelijke factuurbedrag flink kunnen ophogen.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: