De Arbowet wordt aangepast. Wat veranderd er voor u per 1 juli 2017?

Per 1 juli 2017 verandert de Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet. Je moet gaan werken met een basiscontract. Ook krijgen je werknemers meer rechten om een bedrijfsarts te raadplegen. Hieronder de wijzigingen op een rij.
De wijziging van de Arbowet heeft onder meer gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts en de rol van de werkgever. Het doel van de gewijzigde Arbowet is: werknemers en werkgevers beter betrekken bij het arbobeleid.

Het basiscontract

De overheid heeft in de Arbowet nu regels opgesteld voor contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers. Het zogeheten ‘basiscontract’ moet misverstanden rondom de zorg voor personeel voorkomen. In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. Er staat duidelijk in bij welke taken de werkgever ondersteund moet worden door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Het gaat om enkele taken die al bekend waren, aangevuld met de bepalingen uit de vernieuwde Arbowet . Naast de basisafspraken kan de werkgever zelf extra maatwerkafspraken vastleggen in een contract met de bedrijfsarts of arbodienst.

Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers, werknemers en dienstverleners gebaat bij duidelijke afspraken. Het basiscontract stelt eisen aan de minimale arbozorg die geregeld moet zijn. Als werkgever vul je dit aan met diensten die jouw organisatie nodig heeft.

Wilt u meer weten over het basiscontract of kunnen wij u helpen met het opstellen van een basiscontract?

Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers en werknemers gebaat bij duidelijke afspraken. Op dit moment is er grote diversiteit aan contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers, die kan leiden tot ontoereikende zorg. De overheid introduceert daarom het basiscontract. 
Wil je weten wat het basiscontract precies inhoudt? Bekijk de animatie hierboven:

Second opinion bedrijfsarts

Een werknemer heeft per 1 juli 2017 het recht om de bedrijfsarts te spreken. Als hij twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts, mag de werknemer nu ook om een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen. Jij als werkgever moet dit mogelijk maken en betalen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een inloopspreekuur op een handige locatie, waarbij je werknemers makkelijk de bedrijfsarts kunnen opzoeken.

Onafhankelijke klachtenregeling

In de wetswijziging zijn ook eisen gesteld aan de dienstverlening van de arbodienst of bedrijfsarts. Als de arbodienst of bedrijfsarts zich niet aan de regels houdt of als de behandeling niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd, kun jij of je werknemer dit melden via een onafhankelijke klachtenregeling. De arbodienst of bedrijfsarts moet jou hierop wijzen.

Meer ruimte voor arbodienst

De arbodienst of bedrijfsarts krijgt ook meer ruimte om goede zorg te leveren. De arts of specialist krijgt het recht om de werkplek te bezoeken van iedere werknemer. Ook mag de deskundige in overleg gaan met een personeelsvertegenwoordiger of de ondernemingsraad. De arts moet beroepsziekten melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Inspectie SZW controleert

In de nieuwe Arbowet staat dat de Inspectie SZW een grotere rol krijgt. Als je als werkgever geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst hebt afgesloten, kan de Inspectie SZW jou een boete opleggen. Als er wel een contract is, mag de Inspectie SZW de inhoud controleren. Als de regels worden overtreden, kun je als werkgever en/of arbodienst een boete krijgen.

Personeel kiest preventiemedewerker

Je personeel krijgt (via de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging) instemmingsrecht bij de keuze van een preventiemedewerker. Je werknemers hebben hier direct belang bij, omdat de preventiemedewerker een centrale rol heeft bij het zorgen voor goede werkomstandigheden en het werken aan duurzame inzetbaarheid.

Wilt u meer weten over de wijzigingen  in de arbowet of kunnen wij u helpen met uw personeelszaken?

Richtlijnen contract arbodienst per 1 juli

In zes stappen naar verbeterde Arbozorg
Door preventie en arbozorg goed te regelen. Kunt u zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving en voldoet u aan de Arbowetgeving? Maar hoe moet dit worden aangepakt? Het Stappenplan Arbozorg helpt werkgevers om, samen met de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de arbodienstverlener, de arbozorg binnen de organisatie optimaal uit te voeren.

Bekijk de animatie hieronder:

Maatwerkregeling en vangnetregeling.
Iedere werkgever moet zich bij het uitvoeren van het Arbobeleid en verzuimbeleid laten ondersteunen door een of meer deskundigen. Hij heeft de keuze tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling. In deze animatie wordt uitgelegd bij welke taken deskundige ondersteuning verplicht is. Ook de verschillen tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling komen aan bod.

Bekijk de animatie hieronder:

De werkgever moet dus een nieuw contract met de bedrijfsarts of arbodienst maken. Daarin moeten, volgens de vernieuwde Arbowet, in ieder geval de volgende punten verwerkt zijn:

Klik op de (+) tekens om de tabbladen uit te vouwen
Toegang tot bedrijfsarts

In het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijv. via een spreekuur) is geregeld.

Overleg met OR en preventiemedewerker

Omschrijf hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen deze deskundigen.

Bezoek van de werkplek

De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.

Second opinion

De werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven advies. Uitvoering van de second opinion moet gebeuren binnen de procedures zoals de werkgever dit afspreekt met de arbodienstverlener.

Klachtenprocedure

Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen.

Melden beroepsziekten

Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.

Advisering over preventie

De advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een nieuw contract en het implementeren van de nieuwe regelgeving? Of wilt u alles uitbesteden? Wij kunnen u verder helpen, precies zoals u wilt!

Uiteraard kunnen wij naast het adviseren en hulp bieden bij de nieuwe arboregels , ook allerhande diverse personeel-, VCA- en administratieve werkzaamheden voor u verrichten. Precies zoals u dit wenst! Kijk daarom ook eens op de pagina’s; VCA, Personeelszaken en loonadministratie en Administratie- en fiscale diensten. Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen of kom eens een keer bij ons binnenlopen!
× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: